Samenwerkingsverbanden.

De Stichting Rechten voor al wat leeft is in diverse samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd:

  • Dierencoalitie 

De CDON is opgericht in 2006 n.a.v. de plannen van oud-minister Veerman van LNV om de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren op te heffen en te vervangen door een nieuwe Wet Dieren. De CDON tracht de plannen van het landbouwministerie in dezen in goede banen te leiden. In de  Dierencoalitie zijn 14 Nederlandse dierenorganisaties vertegenwoordigd.

  • Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden.

De Werkgroep is opgericht in 2009 n.a.v. een campagne die begon in 2008 tegen een nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD) die Landbouwminister Verburg wilde instellen i.p.v. de oude RAD (waardoor pitbullachtige honden in beslaggenomen konden worden en geëuthanaseerd), en die in het geheel geen verbetering bleek te zijn. De Werkgroep stelt zich ten doel hulp te verlenen aan inbeslaggenomen honden teneinde te voorkomen dat ze worden geëuthanaseerd. Tevens probeert de Werkgroep het in beslag nemen van honden zoveel mogelijk te voorkomen en de omstandigheden waaronder de inbeslaggenomen honden moeten leven te verbeteren. De Werkgroep doet dit o.a. door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit. Ze wil dat inbeslaggenomen honden niet langer slechts als een zaak behandeld worden, maar als dieren met bewustzijn en gevoel, conform de Wet Dieren. In de Werkgroep zijn twee organisaties vertegenwoordigd: Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft. De werkgroep wordt ondersteund door de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

Verder werken wij samen met Comité Dierennoodhulp, Stichting De Faunabescherming, Landelijke Werkgroep Duivenoverlast en Werkgroep Park en Fauna aan een beter gemeentelijk beleid t.a.v de in het wild levende dieren in en om de stad (eenden, ganzen, kippen, stadsduiven, muizen, ratten etc.).