Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Belangengroep Stichting Rechten voor al wat leeft is tegen de intensieve veehouderij (w.o. ook de kalkoenen-, de konijnen- en eendenfokkerijen), tegen onnodige dierproeven t.b.v. de farmaceutische en cosmetische industrie en oorlogsdoeleinden, tegen de bontindustrie, tegen de "sport"jacht, de "sport"-visserij en tegen alle vormen van vermaak met dieren die ten koste gaan van het welzijn van het dier.

De Belangengroep vindt het onbegrijpelijk dat niet alle levensbeschouwelijke instellingen (w.o. alle kerken) en politieke partijen die een bepaalde levensbeschouwing uitdragen geen halt toeroepen aan de huidige dier- en mensonterende praktijken in ons land. Er is een rapport beschikbaar van de afdeling Kerk & Samenleving van de Wereldraad van Kerken.Titel van dit rapport is "Bevrijding van het Leven". Door Stichting Rechten voor al wat leeft is in 1990 een samenvatting van dit rapport naar 5000 kerkeraden en parochiebesturen in Nederland gestuurd. Het volledige rapport is tegen een kleine vergoeding te bestellen bij Rechten voor al wat leeft, e-mail: boerveenrvawl@chello.nl

Doelstellingen:

Keuzemogelijkheden bevorderen voor de consument, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld een keuze te doen, die mens, dier en milieu ten goede komt.
Trachten bepaalde wettelijke voorschriften en besluiten die zijn opgesteld in het belang van het dierenwelzijn te laten naleven, zoals die staan in de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet.
Streven naar aanpassing van díe wettelijke voorschriften en besluiten die tégen het dierenwelzijn ingaan.

De Belangengroep Rechten voor al wat leeft geeft een kwartaalblad uit onder de naam: "Contactblad Relatie Mens en Dier" (gratis voor donateurs).

De Belangengroep wordt niet gesubsidiëerd, maar werkt alleen met vrijwilligers. U kunt ons werk voor de dieren steunen door een jaarlijkse donatie over te maken (bedrag naar eigen keuze) op NL82INGB0000055677 t.n.v. Stichting Rechten voor al wat leeft. U ontvangt dan 4 x per jaar ons Contactblad, waarin u kunt lezen over de ontwikkelingen m.b.t. de hierboven genoemde onderwerpen.

Inlichtingen bij:
Centraal bureau RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
Leonard Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar
boerveenrvawl@chello.nl
Tel. 072-5110617
ANBI-gegevens
Contactformulier